Algemene voorwaarden.

Laatste wijziging: 7 juni 2024

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities

1.1 Opdrachtnemer: TWIST Marketing, gevestigd aan Stationsplein 8, 6001 CH Weert, geregistreerd onder KvK-nummer 74170422, hierna te noemen “TWIST”.

1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met TWIST, hierna te noemen “Opdrachtgever”.

1.3 Diensten: Alle diensten, producten, trainingen, workshops, consultingstrajecten en andere vormen van dienstverlening die door TWIST worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot het LinkedIn Launch Traject en het LinkedWinners Traject.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst tussen TWIST en Opdrachtgever met betrekking tot de levering van Diensten. Deze komt tot stand en wordt bindend op het moment dat de Opdrachtgever de betaling voor de betreffende dienst (of de eerste termijn bij betaling in termijnen) volledig heeft voldaan.

1.5 Materialen: Alle informatie, documentatie, templates, presentaties, video’s, audio-opnamen en andere materialen die door TWIST aan Opdrachtgever worden verstrekt in het kader van de Diensten.

1.6 Schriftelijk: Communicatie per brief, e-mail of andere vergelijkbare elektronische communicatie.

1.7 Traject: Een consultingstraject waarbij Opdrachtgever gedurende een afgesproken duur begeleiding krijgt van TWIST.

1.8 Event: Een live bijeenkomst op locatie (geen onderdeel van een traject).

1.9 Bijeenkomsten: Events, retraites en online groepsbijeenkomsten.

1.10 Consultingsessie: Een individuele afspraak (online, telefonisch of op locatie).

1.11 Online Omgeving: Het online platform van TWIST waar de Opdrachtgever toegang tot krijgt, met daarin alle relevante informatie, materialen en tools voor het traject. Deze informatie is vertrouwelijk en auteursrechtelijk beschermd.

1.12 LinkedIn Launch Traject: Een consultingstraject van maximaal 6 weken waarin Opdrachtgever begeleiding krijgt van TWIST bij het optimaliseren van zijn/haar LinkedIn-profiel en het opzetten van een effectieve LinkedIn-strategie. Alle sessies en werkzaamheden zullen binnen deze 6 weken worden afgerond.

1.13 LinkedWinners Traject: Een consultingstraject van 6 maanden waarin Opdrachtgever intensieve begeleiding krijgt van TWIST bij het behalen van zijn/haar zakelijke doelen via LinkedIn, inclusief persoonlijke coaching, groepssessies en toegang tot de Online Omgeving. Alle sessies en werkzaamheden zullen binnen deze 6 maanden worden afgerond.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van TWIST, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Afwijkende voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door TWIST aanvaard.

2.3 De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is altijd van toepassing en te vinden op de website van TWIST.

2.4 Wijzigingen in deze voorwaarden worden 30 dagen van tevoren schriftelijk of per e-mail aan de Opdrachtgever medegedeeld. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijzigingen, kan hij de Overeenkomst voor de ingangsdatum van de wijzigingen beëindigen door dit schriftelijk aan TWIST te melden.

2.5 Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig is, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen zullen in overleg treden om de nietige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de bedoeling van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

2.6 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Weert.

Artikel 3: Aanbiedingen, Offertes en Totstandkoming Overeenkomst

Artikel 3: Aanbod, Betaling en Totstandkoming Overeenkomst

3.1 TWIST doet de Opdrachtgever een aanbod voor de gewenste dienst per e-mail, waarin de prijs, betalingsvoorwaarden en een betaallink zijn opgenomen.

3.2 LinkedIn Launch Traject: Betaling voor dit traject dient in één keer te worden voldaan via de betaallink, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 LinkedWinners Traject: Betaling voor dit traject dient in twee gelijke termijnen te worden voldaan via de betaallink: de eerste termijn voorafgaand aan de start van het traject en de tweede termijn drie maanden na de start van het traject, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. TWIST mag in geval van een betaling in termijnen haar vergoeding verhogen.

3.4 De overeenkomst tussen TWIST en Opdrachtgever komt tot stand en wordt bindend op het moment dat de Opdrachtgever de eerste betaling (of het volledige bedrag bij betaling in één keer) via de betaallink heeft voldaan. Deze betaling geldt als onherroepelijke aanvaarding van het aanbod van TWIST en vormt daarmee de overeenkomst.

3.5 Voor online programma’s en digitale producten geldt dat annulering, ruilen of retourneren niet mogelijk is na bevestiging van de betaling, tenzij anders overeengekomen.

3.6 Genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

4.1 TWIST zal de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. TWIST heeft het recht om werkzaamheden (deels) uit te besteden aan derden.

4.2 TWIST kan geen garantie bieden voor het bereiken van specifieke resultaten. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de opgedane kennis en het behalen van zijn doelen.

4.3 Testimonials en casestudy’s van andere deelnemers dienen ter illustratie en zijn geen garantie voor soortgelijke resultaten voor de Opdrachtgever.

4.4 TWIST behoudt zich het recht voor om de inhoud en wijze van uitvoering van een traject tussentijds te wijzigen in verband met een kwalitatieve verbetering en de planning van onderdelen tussentijds aan te passen. Deze wijzigingen geven de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of vermindering van de afgesproken prijs.

4.5 De Opdrachtgever dient zich te houden aan de instructies en aanwijzingen van TWIST.

4.6 De Opdrachtgever dient alle informatie die TWIST nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst tijdig en volledig te verstrekken.

4.7 LinkedIn Launch Traject: Gedurende dit traject dienen alle sessies door de Opdrachtgever binnen de maximale duur van 6 weken te worden ingepland.

4.8 LinkedWinners Traject: Gedurende dit traject dienen alle sessies door de Opdrachtgever binnen de duur van 6 maanden te worden ingepland.

Artikel 5: Verwachtingen en Verplichtingen Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever is gemotiveerd en zet zich actief in om de door hem/haar gestelde doelen te bereiken.

5.2 De Opdrachtgever heeft een open en respectvolle houding ten opzichte van TWIST en andere deelnemers aan de Diensten.

5.3 Om het maximale resultaat te behalen, toont de Opdrachtgever zijn/haar volledige commitment door het bijwonen van de bijeenkomsten, het tijdig inplannen van consultingsessies en het maken van de opdrachten die TWIST geeft.

5.4 De Opdrachtgever verstrekt TWIST tijdig alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst en informeert TWIST tijdig over wijzigingen in zijn/haar (contact)gegevens.

5.5 Ongevraagde acquisitie richting andere deelnemers is niet toegestaan.

5.6 De Opdrachtgever respecteert het auteursrecht van TWIST en zal hier geen inbreuk op maken.

5.7 Het maken van beeld- of geluidsopnames tijdens bijeenkomsten is niet toegestaan, tenzij TWIST hier vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Het maken van opnames voor persoonlijk gebruik tijdens een consultingsessie is toegestaan als de Opdrachtgever dit vooraf meldt.

5.8 De Opdrachtgever verstuurt in de Online Omgeving geen spam of andere ongewenste berichten.

5.9 Bij bijeenkomsten gedraagt de Opdrachtgever zich respectvol en houdt rekening met de andere deelnemers. De Opdrachtgever zal door zijn/haar gedrag het verloop van de bijeenkomst niet verstoren.

5.10 Overtreding van de verplichtingen in dit artikel kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting van toegang tot en gebruik van de Diensten van TWIST, zonder recht op schadevergoeding of vermindering van de afgesproken prijs.

Artikel 6: Duur en Beëindiging van de Overeenkomst

6.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het gekozen traject: maximaal 6 weken voor het LinkedIn Launch Traject en 6 maanden voor het LinkedWinners Traject, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2 De Overeenkomst voor een Traject is niet tussentijds opzegbaar, tenzij expliciet genoemd in deze voorwaarden of schriftelijk anders overeengekomen. Een besluit van de Opdrachtgever om niet meer deel te nemen aan het Traject leidt nimmer tot een vermindering van zijn/haar betalingsverplichting.

6.3 Overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever TWIST schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te geven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

6.4 Partijen sluiten de mogelijkheid tot ontbinding uit, tenzij expliciet genoemd in deze voorwaarden of schriftelijk anders overeengekomen.

6.5 Indien de Opdrachtgever de tweede termijn van het LinkedWinners Traject niet tijdig betaalt, behoudt TWIST zich het recht voor om de dienstverlening op te schorten totdat de betaling is ontvangen.

Artikel 7: Events

7.1 Annulering van deelname aan een Event kan alleen schriftelijk worden gedaan.

7.2 Bij annulering van deelname brengt TWIST de volgende kosten in rekening:

  1. Tot 60 dagen voor het Event mag de Opdrachtgever kosteloos annuleren.
  2. Tussen 30 en 60 dagen voor het Event betaalt de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs.
  3. Vanaf 30 dagen voor het Event betaalt de Opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs.

7.3 De Opdrachtgever kan zich laten vervangen door een ander, na schriftelijke melding aan TWIST.

7.4 TWIST kan een Event voor aanvang verplaatsen of annuleren vanwege onvoldoende aanmeldingen of andere redenen. De Opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld. Bij verplaatsing wordt de deelname verschoven naar de nieuwe datum. Bij annulering vervalt de betalingsverplichting en wordt het betaalde bedrag teruggestort.

Artikel 8: Online Dienstverlening

8.1 Doordat sommige diensten van TWIST online geleverd worden, kan TWIST niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn.

8.2 Zonder voorafgaande bekendmaking kan TWIST de Online Omgeving (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken als dit nodig is voor onderhoud of verbetering.

8.3 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de online dienst of omgeving geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of vermindering van de afgesproken prijs.

8.4 De Opdrachtgever geeft de ontvangen toegangsgegevens voor de Online Omgeving niet aan anderen en laat anderen ook niet op een andere wijze de Online Omgeving gebruiken.

8.5 Indien toegang tot onze online leeromgeving onderdeel uitmaakt van de door jou gekochte dienst, verkrijg je na aanmelding en betaling toegang tot onze online leeromgeving. Deze toegang wordt verleend voor de duur van de door jou aangeschafte dienst.

8.6 Het gebruik van de online leeromgeving is uitsluitend voorbehouden aan jou als klant. Het is nadrukkelijk verboden om jouw toegang tot de online leeromgeving te delen, sublicentiëren of over te dragen aan derden, en wordt beschouwd als een schending van deze overeenkomst.

8.7 Wij maken voor onze online leeromgeving gebruik van een technisch platform van een derde partij. Hoewel wij ons inzetten om goede service te leveren, kunnen wij niet garanderen dat het platform altijd en overal bereikbaar is. Mocht zich een probleem voordoen, laat het ons dan weten, zodat wij direct actie kunnen ondernemen om het op te lossen.

Artikel 9: Facturering en Betaling

9.1 Betaling vindt in beginsel vooraf plaats. Voor Trajecten is op verzoek een betaling in termijnen mogelijk. TWIST mag in geval van een betaling in termijnen haar vergoeding verhogen.

9.2 De Opdrachtgever ontvangt digitaal een factuur op het door hem/haar aangegeven e-mailadres. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij anders overeengekomen. De (eerste termijn-) betaling voor een Traject moet betaald zijn op de dag voor de Kick-off.

9.3 Betaling vindt plaats zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkomingen.

9.4 Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is TWIST gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen en buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

9.5 Bij verzuim kan TWIST de overeenkomst opschorten of beëindigen, zonder recht op schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

9.6 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder

verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

9.7 Tenzij anders aangegeven, zullen alle opdrachten op voorhand volledig, of anders deels, worden voldaan vóór de start van de werkzaamheden.

9.8 Indien TWIST Marketing met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is TWIST Marketing niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. TWIST Marketing mag onder andere, doch niet beperkt tot, stijgingen in de prijzen van materialen, grondstoffen en lonen of stijgingen in de prijzen van derden die TWIST Marketing voor de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst inschakelt, doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.

9.9 Voorts mag TWIST Marketing het honorarium verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat en zulks niet toerekenbaar is aan TWIST Marketing, dat in redelijkheid niet van TWIST Marketing kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Overmacht ontslaat TWIST van de plicht tot nakoming van de overeenkomst, zonder recht op schadevergoeding.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van TWIST onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, ziekte of zwaarwegende privéomstandigheden van TWIST, zoals ziekte of overlijden van een naast familielid, oorlog of daarop lijkende situaties, epidemie/pandemie, stroomstoring, overstroming, aardbeving, brand, gewijzigde overheidsmaatregelen, internetstoringen, computerstoringen, netwerkaanvallen, extreme weersomstandigheden of stakingen.

10.3 Bij overmacht zal TWIST de Opdrachtgever zo snel mogelijk informeren en indien mogelijk een passende oplossing zoeken, zoals het tijdelijk onderbreken of verplaatsen van het Traject.

10.4 In geval van langdurige (langer dan drie maanden) of blijvende overmacht kunnen beide partijen de overeenkomst schriftelijk beëindigen. De Opdrachtgever blijft verplicht het al uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 TWIST is slechts aansprakelijk voor directe schade die aantoonbaar het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming.

11.2 De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, met een maximum van de overeengekomen prijs (excl. btw).

11.3 TWIST is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

11.4 TWIST is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de beslissingen die de Opdrachtgever neemt naar aanleiding van de consulting en begeleiding. De Opdrachtgever is hiervoor zelf verantwoordelijk.

11.5 TWIST is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat gegevens niet zijn verstrekt of doordat deze onjuist of onvolledig waren, schade als gevolg van het niet of niet volledig bereiken van het door de Opdrachtgever beoogde resultaat en beschadigingen, diefstal of verlies van eigendommen van de Opdrachtgever tijdens bijeenkomsten en consultingsessies op locatie.

11.6 TWIST is wel aansprakelijk bij opzet of bewuste roekeloosheid.

11.7 TWIST mag aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden tegenover de Opdrachtgever inroepen. Ook mag zij de schade zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken, waartoe de Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

11.8 TWIST is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: * de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade; * de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TWIST aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan TWIST toegerekend kunnen worden; * redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of ter beperking van schade, voor zover deOpdrachtgever aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van directe schade.

11.9 TWIST is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.10 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan TWIST is kenbaar gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de overeenkomst door voltooing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 12: Klachten

12.1 Bij klachten zal de Opdrachtgever zo snel mogelijk (binnen 7 dagen) na het ontstaan van de klacht schriftelijk contact opnemen met TWIST.

12.2 De Opdrachtgever geeft een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat TWIST in staat is inhoudelijk te reageren en, als de klacht gegrond is, te zorgen voor een passende oplossing. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan niet in behandeling worden genomen.

12.3 Als de periode tussen het ontstaan van de klacht en het eerste contact hierover met TWIST langer is dan 7 dagen, dan wordt de klacht geacht te zijn ontstaan op 7 dagen voor het eerste contact, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet eerder contact met TWIST over de klacht had kunnen hebben.

Artikel 13: Geheimhouding

13.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij de wet of de bevoegde autoriteiten hen tot iets anders verplicht.

Artikel 14: Intellectueel Eigendom

14.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Materialen, methoden, informatie, het Notion Klantenportaal en andere werken die TWIST in het kader van de dienstverlening verstrekt, berusten uitsluitend bij TWIST of haar licentiegevers.

14.2 Gebruik van Materialen en Notion Klantenportaal:

  • Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Materialen of de inhoud van het Notion Klantenportaal te kopiëren, delen met anderen, openbaar te maken of commercieel in te zetten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TWIST.
  • Na afloop van het LinkedWinners-traject kan de Opdrachtgever, indien gewenst, toegang tot het Notion Klantenportaal behouden tegen een jaarlijks tarief zoals vastgesteld door TWIST. De voorwaarden voor dit gebruik worden nader overeenkomen.
  • Het verbod op het delen, openbaar maken of commercieel inzetten van de Materialen en de inhoud van het Notion Klantenportaal blijft ook na afronding van het LinkedWinners-traject van kracht en geldt voor onbepaalde tijd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

14.3 Inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten:

  • In geval van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van TWIST, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, reputatieschade en juridische kosten.
  • TWIST behoudt zich het recht voor om bij inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten de toegang van de Opdrachtgever tot het Notion Klantenportaal
  • TWIST behoudt zich het recht voor om bij inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten de toegang van de Opdrachtgever tot het Notion Klantenportaal, het platform en andere diensten te blokkeren, onverminderd haar overige rechten.

14.4 Schadevergoeding:

  • De aan TWIST verschuldigde schadevergoeding zal ten minste vijfmaal de standaard vergoeding bedragen die TWIST normaal gesproken in rekening zou brengen voor het gebruik van de betreffende materialen of het Notion Klantenportaal, onverminderd het recht van TWIST om vergoeding te vorderen voor eventuele verdere schade.
Artikel 15: Wijziging van de Algemene Voorwaarden

15.1 TWIST behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen 30 dagen van tevoren schriftelijk of per e-mail aan de Opdrachtgever worden medegedeeld. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijzigingen, kan hij de overeenkomst voor de ingangsdatum van de wijzigingen beëindigen.

Artikel 16: Richtlijnen Community

16.1 Onze community is opgericht om van elkaar te leren en elkaar positief te ondersteunen. Als lid van onze community is het essentieel om respect te tonen voor elkaar en voor onze communityregels.

16.2 Behandel anderen op dezelfde manier zoals je zelf behandeld wilt worden. We streven ernaar dat iedereen zich hier welkom voelt en positieve interacties heeft.

16.3 Om dit te waarborgen, vragen we om een gezellige sfeer te behouden en zaken als Spamming, Racisme, Grensoverschrijdend seksueel gedrag, Zelfpromotie, Schade toebrengen aan systemen, mededeelnemers of aan ons te vermijden.

16.4 Indien wij constateren dat je de regels overtreedt of schade toebrengt aan de sfeer, andere deelnemers of aan ons, zijn we genoodzaakt in te grijpen en je te verbannen uit onze community.

16.5 Indien bepaalde informatie of communicatie in strijd is met onze normen en spelregels, behouden wij ons het recht voor om deze te verwijderen.

Artikel 17: Uitvoeringstermijn en Leveringstermijn

17.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van goederen een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient de Opdrachtgever TWIST schriftelijk in gebreke te stellen.

17.2 De uitvoerings- of leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk of levering van de goederen noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van TWIST.

17.3 De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van TWIST. Indien geen tijdstip van aanvang van het werk is overeengekomen, is TWIST vrij om het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen.

17.4 De Opdrachtgever staat er voor in dat TWIST op het door haar gekozen aanvangstijdstip toegang krijgt tot de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht en of de gegevens die nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden. Indien de Opdrachtgever TWIST geen toegang of gegevens verschaft of anderszins niet in staat stelt om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever gehouden om alle schade die TWIST als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend de kosten van door TWIST ingeschakelde derden, aan TWIST te vergoeden.

Artikel 18: Afsluitende Bepalingen

18.1 Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren van kracht, zoals, maar niet beperkt tot, bepalingen betreffende auteursrecht, geheimhouding en aansprakelijkheid.

18.2 Iedere vordering van de Opdrachtgever, behalve een vordering die al door TWIST is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij binnen deze termijn gemotiveerd bezwaar is gemaakt of een rechtsvordering is ingesteld.

18.3 Het Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen TWIST en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

18.4 Partijen zullen eerst proberen om geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst in onderling overleg op te lossen.

18.5 Indien overleg niet leidt tot een oplossing, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Weert.

Artikel 19: Vindplaats en Wijziging

19.1 Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van TWIST Marketing en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

19.2 Ingeval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

Artikel 20: Depot

20.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74170422.

TWIST MARKETING © 2024. All rights reserved.